Pregled poremećaja metabolizma kalcija

Autor: James L. Lewis, III, MD
Urednik sekcije: doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.
Prijevod: prof. dr. sc. Dubravka Jurišić Eržen dr. med., Tomas Matić, dr. med. Marija Troskot Dijan, dr. med. Ante Piljac, dr. med. Manuela Ferjančić, dr. med.

Kalcij je neophodan za primjerenu mišićnu kontrakciju, za živčano provođenje, za otpuštanje hormona i za zgrušavanje krvi. Između ostalog, zadovoljavajuća koncentracija kalcija potrebna je za brojne metaboličke procese.

Održavanje ravnoteže kalcija (kako bi se izbjegla hipokalcemija ili hiperkalcemija) ovisi o

Uravnoteženom prehranom dnevno se unosi oko 1000 mg kalcija, oko 200 mg/dan izlučuje se u GI trakt, putem žuči i drugih probavnih sokova. Ovisno o koncentraciji paratireoidnog hormona (PTH) i aktivnog vitamina D, 1,25(OH)2D (1,25- dihidroksi -kolekalciferol, calcitriol),približno 200 to 400 mg tog kalcija se apsorbira iz crijeva svakodnevno. Preostaih 800 to 1000 mg nalazi se u stolici. Ravnotežu kalcija održavaju bubrezi izlučivanjem prosječno 200 mg/dan, što također ovisi o vrijednosti PTH i kalcitonina.

Stanične i vanstanične koncentracije Ca su pod strogim nadzorom dvosmjernog transporta Ca kroz opne stanica i staničnih organela, poput endoplazmatskog ili sarkoplazmatskog retikuluma u stanicama mišića i mitohondrija.

Ionizirani kalcij je fiziološki aktivni oblik. Citosolni ionizirani kalcij održava se u uskim granicama mikromolarnog opsega (< 1/1000 serumske koncentracije). Ionizirani Ca djeluje u stanici kao drugi prijenosnik: uključen je u kontrakciju skeletnih mišića, u vezanje ekscitacije s kontrakcijom u miokardu te u aktiviranju proteinskih kinaza i fosforiliranju enzima. Ca je uključen i u djelatnost drugih staničnih prijenosnika, poput cAMP i inozitol 1,4,5–trifosfata, pa tako posreduje i stanične odgovore na niz hormona, uključujući ADH, uključujući adrenalin, glukagon, vazopresin (ADH), sekretin i kolecistokinin.

Unatoč važnim staničnim ulogama, oko 99% tjelesnog Ca se nalazi u kostima, pretežno u obliku kristala hidroksiapatita. Oko 1% koštanog Ca se slobodno izmjenjuje s vanstaničnom tekućinom i dostupno je za puferiranje otklona u ravnoteži Ca.

Normalne razine ukupnog sermskog kalcija u plazmi iznose 8,8–10,4 mg/dl (2,20–2,60 mmol/L). Približno 40% ukupnog Ca u krvi vezano je na plazmatske bjelančevine, najviše na albumine. Preostalih 60% otpada na ionizirani Ca i onaj u kompleksu s fosfatom i citratom. Klinički laboratoriji obično određuju ukupni Ca (tj. vezan o proteine, Ca u kompleksima i ionizirani dio).

Premda je poželjno mjeriti upravo ionizirani kalcij (slobodna frakcija) jer je to fiziološki aktivan oblik Ca u plazmi i njegova vrijednost ne korelira uvijek s ukupnim serumskim kalcijem .

  • Vrijednost ioniziranog kalcija iznosi oko 50%vrijednosti ukupnog serumskog kacija.

  • Procjena vrijednosti ioniziranog kalcija moguća je na osnovi ukupnog serumskog kalcija i serumskog albumina (vidi Procjena koncentracije ioniziranog kalcija).

  • Ciljano određivanje ioniziranog kalcija uglavnom je ograničeno na pacijente s visokom sumnjom na poremećaj u vezanju kalcija na proteine, obzirom na otežano tehničko izvođenje pretrage.

Opseg normalnih vrijednost ioniziranog kalcija ponešto varira među različitim laboratorijima, no iznosi približno 4.7 do 5.2 mg/dL (1.17 do 1.30 mmol/L).

Regulacija metabolizma kalcija

Metabolizam kalcija i fosfata usko je povezan (vidi Pregled poremećaja metabolizma kalija). Na ravnotežu kalcija i fosfata uvelike utječe koncentracija PTH, vitamina D i nešto manje , kalcitonina. Na razine Ca i anorganskog PO4 utječe i njihova sklonost formiranju Ca3 (PO4)2. Produkt koncentracija Ca i PO4 (u mEq/L) normalno iznosi < 60; kada ta vrijednost premaši 70 dolazi do obaranja kristala kalcij fosfata u meka tkiva. Taloženje kalcija u žilama ubrzava arteriosklerotsku angiopatiju, a njen razvoj moguć je i pri nižim vrijednsotima kalcija i fosfata (> 55), osobito u pacijenta s kroničnom bubrežnom bolesti.

Paratireoidni hormon luče paratireoidne žlijezde. Ima nekoliko funkcija, no najvažnija je njegova uloga u sprječavanju hipokalcijemije. Paratireoidne stanice prepoznaju pad razine Ca u plazmi i otpuštaju već stvoreni PTH u krvotok. PTH podiže vrijednost kalcija u nekoliko minuta poticanjem bubrežne i crijevne apsorpcije Ca i mobiliziranjem Ca i PO4 iz kosti (resorpcija kosti). Bubrežno izlučivanje Ca ide usporedno s izlučivanjem Na i pod utjecajem je istih čimbenika koji nadziru promet Na u proksimalnom tubulu. PTH međutim pojačava reapsorpciju Ca u distalnom tubulu neovisno o Na.

PTH smanjuje reapsorpciju PO4 putem bubrega te povećava renalno izlučivanje PO4 Bubrežnim izlučivanjem fosfata smanjuje se oslobađanje produkta topivosti Ca × PO4 u plazmi, do kojeg dolazi zbog porasta Ca.

PTH povećava razinu Ca u plazmi i tako što potiče pretvorbu D vitamina u njegov aktivni oblik, kalcitriol. Ovaj oblik vitamina D povećava intestinalnu apsopciju kalcija iz hrane. Usprkos povećanoj apsorpciji Ca, dugotrajni porast PTH dovodi do daljnje resorpcije kosti jer inhibira osteoblaste, a potiče aktivnost osteoklasta. PTH i vitamin D predstavljaju stoga bitne regulatore rasta i remodeliranja kosti (vidi također Manjak i zavisnost Vitamin D).

Preporučeni način mjerenja PTH je još uvijek radioimunološki, za intaktni PTH. Dostupna je i druga generacija testova za intaktni PTH. Navedeni testovi mjere bioraspoloživi PTH ili ukupni PTH. Vrijednosti tih testova podudaraju se u 50 do 60% s dobivenim vrijednostima u starijim testovima. Oba testa mogu se koristiti u dijagnostici primarnog hiperparatireoidizma ili praćenju sekundarnog hiperparatireoidizma u bubrežnoj bolesti, sve dok se prate normalni rasponi vrijednosti.

PTH povećava urinarni cAMP. U dijagnostici pseudohipoparatireoidizma ponekad se mjeri izlučivanje ukupnog i nefrogenog cAMP u mokraći.

Kalcitonin luče parafolikulske stanice štitnjače (C stanice). Kalcitonin snižava Ca u plazmi povećanim preuzimanjem u stanice, bubrežnim izlučivanjem i ugrađivanjem u kost. Učinci kalcitonina na metabolizam kosti su doduše znatno slabiji od onih koje pokazuju PTH ili vitamin D.