Vodič kroz referentne vrijednosti

Autor: Manuals Staff
Urednik poglavlja: prof. dr. sc. Drago Batinić, dr. med.
Prijevod: Antonija Babić, dr. med.

U SAD-u, većina laboratorijskih nalaza se objavljuje u tzv. konvencionalnim jedinicama; ostatak svijeta izvještava rezultate u Système International d'Unités (SI) ili internacionalnim jedinicama (IU). Osnovne SI jedinice se periodično ažuriraju.

Mnoge SI jedinice su jednake jedinicama koje se koriste u sustavu koji koristi SAD, ali SI jedinice za koncentraciju nisu. SI koncentracije se iskazuju u molima (mol) ili decimalnim frakcijama mola (npr. milimol, mikromola) po jedinici volumena u litri (L). Konvencionalne jedinice iskazuju se kao masa (npr. gram, miligram) ili kemijska ekvivalencija (npr. miliekvivalent) po jedinici volumena, koja može biti litra ili decimalna frakcija litre (npr. decilitar, mililitar). Rezultati prikazani u količini na 100 mL (1 dl) se ponekad izražavaju kao postotak (primjerice 10 mg / dL može zapisati kao 10 mg%).

Moli, miligrami i miliekvivalenti: Mol je Avogadrov broj (6,023 × 1023) jedinki tvari (npr. atoma, iona, molekula); masa 1 mola tvari je njegova atomska masa u gramima (npr, 1 mol natrija = 23 g, 1 mol kalcija = 40 g). Slično tome, masa određene količine tvari podijeljena s njenom atomskom težinom daje broj mola (npr, 20 g natrij = 20/23, odnosno 0,87 mola).

Ekvivalent je jedinica koja integrira naboj i molove; 1 ekvivalent predstavlja jedan mol naboja, a izračunava se množenjem broja molova nabijenih čestica sa valencijom te tvari. Tako, za ione s +1 ili 1 naboja (npr, Na+, K+, Cl), 1 mol je 1 ekvivalent (1 × 1 = 1); za ione s +2 ili 2. naboj (npr Ca2+), ½ Mol je jedan ekvivalent (½ × 2 = 1), i tako dalje sa drugim vrijednostima valencija. Miliekvivalent (mEq) je 1/1000 ekvivalenta.

Sljedeće se može koristiti za pretvaranje između mEq, mg i mmol:

mEq = mg / formula težine × valencija = mmol × valencija

mg = mEq × formula težine/ valencija = mmol × formula težine

mmol = mg / formula težine = mmol / valencija

(Napomena: Formula težine = atomska ili molekularna težina)

Također, tablice s konverzijama su dostupne u tiskanom obliku i na internetu.