Gospina trava

Autor: Laura Shane-McWhorter, PharmD
Urednica poglavlja: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Nina Blažević, dr. med.

Cvjetovi gospine trave (Hypericum perforatum) sadrže biološki aktivne sastojke hipericin i hiperforin. Gospina trava može povisiti razinu serotonina u CNS–u te, u vrlo visokim dozama, djeluje poput inhibitora monoaminooksidaze (MAOI).

(Vidjeti također Pregled dodataka prehrani.)

Tvrdnje

Rezultati studija su varijabilni, ali gospina trava može biti korisna u bolesnika s blagom do umjerenom depresijom koji nemaju suicidalne namjere. Učinjene su dobro dizajnirane studije u liječenju depresije gospinom travom.

Preporučene doze su 300–900 mg na usta 1×/dan standardiziranog pripravka koji sadrži 0,2–0,3% hipericina, 1–4% hiperforina ili oboje (najčešće). Također se tvrdi kako je gospina trava korisna u liječenju infekcije HIV–om, budući da hipericin inhibira razne inkapsulirane viruse, uključujući HIV, ali su pokazana neželjena međudjelovanja s inhibitorima proteaze i ne–nukleozidnim inhibitorima reverzne transkriptaze (engl. NNRTI - non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors) i stoga se treba izbjegavati (1-2). Također se tvrdi da gospina trava liječi bolesti kože, uključujući psorijazu te nedostatak pažnje/poremećaj hiperaktivnosti u djece (engl. ADHD - attention-deficit/hyperactivity disorder).

Dokaz

Brojne randomizirane, placebom kontrolirane studije su ocijenile sigurnost i učinkovitost gospine trave u liječenju blage do umjerene depresije te (recentno) velikih depresivnih poremećaja (3-8). Također je uspoređivana gospina trava s tricikličkim antidepresivima (amitriptilin, imipramin) i (recentno) s inhibitiorima ponovne pohrane serotonina (engl. SSRI) fluoksetinom i sertralinom (4-7). Većina placebom-kontroliranih studija je pokazala da je standardizirani ekstrakt gospine trave u rasponu doze od 300 mg do 900 mg jednom dnevno umjereno učinkovit u liječenju blage do umjerene depresije. Neke studije su pokazale ekvivalentnost 900 mg gospine trave s niskom dozom imipramina i fluoksetina. Studija s bolesnicima koji imaju veliki depresivni poremećaj nije pokazala značajno poboljšanje u odnosu na ili placebo ili standardne doze sertralina u kratkom vremenskom periodu (7). Međutim, autori navode da su gospina trava i sertralin jednako učinkoviti tijekom dugog vremenskog razdoblja, što ukazuje na potencijalne alternativne ekonomske vrijednosti gospine trave kao terapijskog liječenja depresije, kada se uzima u malim dozama i kada interakcije s lijekovima nisu od interesa (7).

Sve u svemu, neke studije pokazuju učinkovitost gospine trave u liječenju blage depresije, dok prema većini studija nije pokazana učinkovitost u liječenju velike depresije. Razlike u dizajnu studija (nedostatak aktivne kontrole i placeba), populacija u studijama (velika i blaga/umjerena depresija), duljini vremena te doziranju gospine trave (ili agenta za usporedbu) su vjerojatno odgovorni za neke varijacije u rezultatima.

Međutim, postoje 2 nedavna pregleda gospine trave u depresiji (9,10). Sustavnim pregledom 35 studija (6993 ispitanika) u 2016.godini uspoređena je gospina trava s placebom ili konvencionalnim antidepresivima. Gospina trava bila je superiornija placebu, ali nije bilo razlike u odnosu na konvencionalne antidepresive u liječenju blage do umjerene depresije. Međutim, studije su bile heterogene, a teška depresija nije proučavana (9). Meta-analiza 27 studija (3808 ispitanika) iz 2017. godine usporedila je gospinu travu s SSRI. Gospina trava je bila usporediva s SSRI u postizanju odgovora i remisije blage do umjerene depresije, ali je imala niže stope prekida liječenja. (10).

Dvije vrlo male pilot studije pokazuju potencijal lokalne primjene u olakšanju kožnih bolesti, uključujući i psorijazu (11-12). Malo ispitivanje pokazalo je da gospina trava (standardizirana na hipericin, ali ne hiperforin) nije ublažila simptome ADHD-a u djece (13).

Neželjeni učinci

Mogu se pojaviti fotosenzitivnost, suhoća usta, vrtoglavica, konstipacija, konfuzija i manija (u bolesnika s bipolarnim poremećajem). Gospina trava je kontraindicirana u trudnica.

Interakcije s lijekovima

Moguća su nepoželjna međudjelovanja s ciklosporinom, digoksinom, dodacima željeza, MAOI, NNRTI, oralnim kontraceptivima, inhibitorima proteaze, SSRI, tricikličkim antidepresivima i varfarinom (14-16).

Gospina trava reference

 • Maury W, Price JP, Brindley MA, et alMaury W, Price JP, Brindley MA, et al. Identifikacija svjetlosno neovisne inhibicije infekcije s virusom humane imunodeficijencije-1 putem biološki vođenog frakcioniranja Hypericum perforatum. Virol J6:101-113, 2009. doi:10.1186/1743-422X-6-101.

 • Kakuda TN, Schöller-Gyüre M, Hoetelmans RMKakuda TN, Schöller-Gyüre M, Hoetelmans RM. Farmakokinetičke interakcije između etravirina i ne-antiretrovirusnih lijekova. Clin Pharmacokinet 50(1):25-39, 2011. doi: 10.2165/11534740-000000000-00000.

 • Solomon D, Adams J, Graves NSolomon D, Adams J, Graves N. Ekonomska evaluacija gospine trave (Hypericum perforatum) u liječenju blage do umjerene depresije. J Affect Disord 148(2-3):228-234, 2013. doi: 10.1016/j.jad.2012.11.064.

 • van Gurp G, Meterissian GB, Haiek LN, et alvan Gurp G, Meterissian GB, Haiek LN, et al. Gospina trava ili sertralin? Randomizirano kontrolirano ispitivanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Can Fam Physician 48:905-912, 2002.

 • Woelk HWoelk H. Usporedba gospine trave i imipramina u liječenju depresije: randomizirano kontrolirano ispitivanje. BMJ 321(7260):536-539, 2000. doi: 10.1136/bmj.321.7260.536.

 • Fava M, Alpert J, Nierenberg AA, et alFava M, Alpert J, Nierenberg AA, et al. Dvostruko slijepo, randomizirano ispitivanje gospine trave, fluoksetina i placeba kod velikog depresivnog poremećaja. J Clin Psychopharmacol 25(5):441-447, 2005.

 • Sarris J, Fava M, Schweitzer I, et alSarris J, Fava M, Schweitzer I, et al. Gospina trava (Hypericum perforatum) u odnosu na sertralin i placebo za veliki depresivni poremećaj: nastavak podataka iz 26-tjednog randomiziranog kontroliranog ispitivanja. Pharmacopsychiatry 45(7):275-278, 2012. doi: 10.1055/s-0032-1306348.

 • Shelton RC, Keller MB, Gelenberg A, et alShelton RC, Keller MB, Gelenberg A, et al. Učinkovitost gospine trave kod velike depresije: randomizirano kontrolirano ispitivanje. JAMA 285(15):1978-86, 2001.

 • Apaydin EA, Maher AR, Shanman R, et al: Sustavni pregled gospine trave za veliki depresivni poremećaj. Systematic Reviews 5:148, 2016. doi: 10.1186/s13643-016-0325-2.

 • Ng QX, Venkatanarayanan N, Ho CY: Klinička primjena Hypericum perforatum (gospina trava) u depresiji: meta-analiza. J Affect DisordJ Affect Disord 210:211-221, 2017. doi: 10.1016/j.jad.2016.12.048.

 • Najafizadeh P, Hashemian F, Mansouri P, et alNajafizadeh P, Hashemian F, Mansouri P, et al. Procjena kliničkog učinka topičke primjene gospine trave (Hypericum perforatum L.) u psorijazi s plakovima: pilot studija. Australas J Dermatol 53(2):131-135, 2012. doi: 10.1111/j.1440-0960.2012.00877.x.

 • Rook AH, Wood GS, Duvic M, et alRook AH, Wood GS, Duvic M, et al. Faza II placebom kontrolirane studije o fotodinamičkoj terapiji topičkog hipericina i svjetlosnog zračenja u liječenju kožnog T-staničnog limfoma i psorijaze. J Am Acad Dermatol 63(6):984-990, 2010. doi: 10.1016/j.jaad.2010.02.039.

 • Weber W, Vander Stoep A, McCarty RL, et alWeber W, Vander Stoep A, McCarty RL, et al:Hypericum perforatum (gospina trava) u liječenju nedostatka pažnje/poremećaj hiperaktivnosti u djece i adolescenata: randomizirano kontrolirano ispitivanje. JAMA 299(22):633-2641, 2008. doi: 10.1001/jama.299.22.2633.

 • Borrelli F, Izzo AABorrelli F, Izzo AA: Interakcije biljka-lijek s gospinom travom (Hypericum perforatum): ažuriranje kliničkih zapažanja. AAPS J11(4):710-727, 2009. doi: 10.1208/s12248-009-9146-8. 

 • Nadkarni A, Oldham MA, Howard M, et alNadkarni A, Oldham MA, Howard M, et al: Interakcije s lijekovima između varfarina i psihotropnih lijekova: ažurirani pregled literature. Pharmacotherapy 32(10):932-942. 2012. doi: 10.1002/j.1875-9114.2012.01119.

 • Tsai HH, Lin HW, Simon Pickard A, et alTsai HH, Lin HW, Simon Pickard A, et al. Procjena dokumentiranih interakcija lijekova i kontraindikacija povezanih s biljem i dodacima prehrani: sustavni pregled literature. Int J Clin Pract 66(11):1056-1078, 2012. doi: 10.1111/j.1742-1241.2012.03008.x.

Više informacija

 • NIH Nacionalni centar za komplementarno i integrativno zdravlje (NCCIH - engl. NIH National Center for Complementary and Integrative Health): Gospina travaSt. John’s wort