Evaluation of Anemia

Autor: Evan M. Braunstein, MD, PhD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Aron Grubešić, dr. med.

Anemija predstavlja smanjenje broja E, hematokrita (Htc) ili sadržaja hemoglobina (Hb). Kod muškaraca anemija je Hb < 140 g/L, Htc < 42% ili E < 4,5 milijuna/μL. Kod žena, Hb < 12 g / dL, Hct < 37%, ili RBC < 4.000.000 / ul smatra se anemijom. Normalne vrijednosti za dojenčad mijenjaju se s dobi pa se treba služiti dobnim tablicama.

Anemija nije dijagnoza; to je manifestacija nekog temeljnog poremećaja (vidi Etiologija anemije). Stoga i blagu, asimptomatsku anemiju valja obraditi kako bi se utvrdio i liječio osnovni uzrok.

Dijagnoza se postavlja na osnovi anamneze i fizikalnog pregleda. Najčešći simptomi i znakovi anemije uključuju

 • Opći umor

 • Slabost

 • Dispneja prilikom napora

 • Bljedilo

Nakon anamneze i fizikalnog pregleda slijedi laboratorijsko ispitivanje kompletne krvne slike i perifernog razmaza. Diferencijalna dijagnoza (i uzrok anemije) zatim se može podrobnije razmotriti na temelju rezultata ispitivanja.

Anamneza

Anamneza treba sadržavati

 • Faktore rizika za pojedine anemije

 • Simptome same anemije

 • Simptome koji odražavaju osnovni poremećaj

Faktori rizika za anemiju

Mnogo je rizičnih čimbenika anemije. Primjerice, vegetarijanska dijeta pogoduje manjku vitamina B12, dok alkoholizam povećava manjak folata. Mnoge su hemoglobinopatije nasljedne, a neki lijekovi izazivaju hemolizu. Maligne bolesti, reumatske i kronične upalne bolesti potiskuju aktivnost koštane srži i potiču splenomegaliju.

Simptomi anemije

Simptomi anemije nisu međutim ni osjetljivi niti specifični pa ne pomažu u diferenciranju pojedinih oblika. Odražavaju naime kompenzacijske odgovore na hipoksiju i obično nastaju tek kad Hb padne <70 g/L. Mogu se javiti i pri višim razinama Hb u bolesnika s ograničenom kardiopulmonalnom rezervom ili pri naglom nastupu anemije.

Riječ je o slabosti, malaksalosti, pospanosti, omaglici, angini, sinkopi ili dispneji pri naporu. Dolazi i do vrtoglavica, glavobolja, zujanja u ušima, gubitka menstruacije i libida te do probavnih smetnji. Uz tešku hipoksiju tkiva i hipovolemiju javlja se zatajenje srca i šok.

Simptomi koji ukazuju uzrok anemije

Neki simptomi mogu ukazivati na uzrok anemije. Na primjer, melena, epistaksa, hemotohezija, hematemeza ili menoragija ukazuje na krvarenje. Žutica i tamna mokraća, u odsustvu bolesti jetre, sugeriraju hemolizu. Mršavljenje može ukazivati na malignitet. Difuzni bolovi u kostima i u prsima upućuju na drepanocitozu, a parestezije u obliku rukavica i čarapa na manjak vitamina B12 ili folata.

Fizikalni pregled:

Pregled treba biti sveobuhvatan. Znakovi anemije nisu ni osjetljivi niti specifični; Međutim, bljedilo je zajednički simptom teških anemija.

Znakovi osnovne bolesti su često dijagnostički pouzdaniji nego znakovi anemije. Stolica pozitivna na hem identificira gastrointestinalno krvarenje. Hemoragijski šok (npr. hipotenzija, tahikardija, bljedilo, tahipneja, znojenje, smetenost) može biti posljedica akutnog krvarenja. Žutica može sugerirati hemolizu. Spenomegalija se može pojaviti kod hemolize, hemoglobinopatije, bolesti vezivnog tkiva, mijeloproliferativnog poremećaja, infekcije ili raka. Periferna neuropatija upozorava na manjak vitamina B12. Distenzija trbuha kod pacijenta nakon tupe ozljede ukazuje na akutno krvarenje. Petehije se nalaze kod trombocitopenije ili disfunkcije trombocita. Vrućica i šum na srcu sugerira infektivni endokarditis, koji je potencijalni uzrok hemolize. Rijetko nastaje zatajivanje srca sa visokom istisnom frakcijom kao kompenzatorni odgovor na hipoksiju tkiva izazvanu anemijom.

Testiranje

 • KKS sa L i trombocitima

 • Indeks i morfologija E

 • Broj retikulocita

 • Periferni razmaz

 • Ponekad aspiracija koštane srži i biopsija

Laboratorijska obrada počinje s kompetnom krvnom slikom (KKS), uključujući broj leukocita (L), trombocita (Tr), indekse i morfologiju E te analizu razmaza periferne krvi. Broj retikulocita pokazuje koliko dobro koštana srž kompenzira anemiju. Naknadni testovi su odabrani na temelju kliničke slike i tih rezultata. Prepoznavanje općih dijagnostičkih uzoraka može ubrzati dijagnozu (vidi tablicu).

Karakteristike Common anemije

Etiologija ili tipa

morfoloških promjena

Posebne značajke

Akutni gubitak krvi

Normokromno-normocitnom anemija s polikromatofilijom

Ako je teško krvarenje, moguć je nalaz eritrocita s jezgrom i pomak L ulijevo

leukocitoza

trombocitoza

Kronični gubitak krvi

Isto kao i nedostatak željeza

Isto kao i nedostatak željeza

Manjak folata

Kao pri manjku vitamina B12

Serumski folati < 5 ng/ml (< 11 nmol/L)

E folati <225 ng/ml E (<510 nmol/L);

Malnutricija i malapsorpcija (spru, trudnoća, dojenaštvo ili alkoholizam)

Hereditarna sferocitoza

Kuglasti mikrociti

Normoblastična eritroidna hiperplazija srži

Povećana srednja razina Hb u E

povećana fragilnost E;

skraćen vijek E;

Hemoliza:

Normokromno-normocitna

retikulocitoza

Eritroidna hiperplazija srži

Povišen bilirubin i laktat dehidrogenaza u serumu

povišen urobilinogen u stolici i urinu;

U fulminantnim slučajevima hemoglobinurija

Hemosiderinuria

Infekcija, rak ili kronična upala

Prvo normokromno-normocitna, onda mikrocitna

Normoblastična koštana srž

Normalne zalihe željeza

Sniženo serumsko željezo

snižen kapacitet vezanja Fe (TIBC);

Normalne vrijednosti feritina u serumu

Normalni sadržaj željeza u koštanoj srži

Manjak željeza

Mikrocitna sa anizocitozom i poikilocitozom

Retikulocitopenija

Hiperplastična srž s odgođenom hemoglobinizacijom

Moguća aklorhididrija, glatki jezik i koilonihija

Odsutno željezo u koštanoj srži

Nisko željezo u serumu

snižen kapacitet vezanja Fe (TIBC);

Nizak feritin u serumu

Zatajenje koštane srži

Normokromno-normocitna (može biti makrocitna)

Retikulocitopenija

Neuspjela aspiracija koštane srži (često) ili očita hipoplazija eritroidne loze ili svih loza

Idiopatska (> 50%) zbog izlaganja toksičnim lijekovima ili kemikalijama (npr. kloramfenikol, kinakrin, hidantoini, insekticidi)

Zamjena koštane srži (mijeloftiza)

Anizocitoza i poikilocitoza

E s jezgrom

Rani prekursori granulocita

Koštana srž prazna ili pokazuje leukemiju, mijelom ili stanice metastaza

Infiltracija koštane srži infektivnim granulomima, tumorom, fibrozom ili lipidnom histiocitozom

Moguća hepatomegalija i splenomegalija

Moguće promjene na kostima

Bolest hladnih aglutinina

Aglutinacija eritrocita

Nakon izlaganja hladnoći

Rezultati hladnih aglutinina ili hemolizina

Ponekad postinfektivno

Paroksizmalna noćna hemoglobinurija

Leukopenija

Trombocitopenija

Tamna jutarnja mokraća

Hemosiderinuria

Tromboza

Anemija srpastih stanica

Anizocitoza i poikilocitoza

Pokoja srpasta stanica u perifernom razmazu

Svi eritrociti su srpoliki u hipoksičnom ili hiperosmolarnom preparatu

Mahom u crnaca u SAD-u

Urinarna izostenurija

Hb S otkriven elektroforezom

Moguće bolne vazookluzivne krize i trofički ulkusi nogu

Promjene na kostima na rendgenu

Sideroblastična anemija

Obično hipokromna, ali dismorfni E s normocitima i makrocitima

Hiperplastična srž s odgođenom hemoglobinizacijom

Prstenasti sideroblasti

Urođen ili stečen metabolički defekt

Koštana srž bogata željezom

Neki kongenitalni oblici reagiraju na primjenu vitamina B6

Može biti dio mijelodisplastičnog sindroma (MDS)

Talasemija

Mikrocitna

Stanice u obliku mete

Točkasti bazofili

Anizocitoza i poikilocitoza

Nukleirani E u homozigota

Smanjena fragilnost E;

Povišeni Hb A2 i Hb F (beta-talasemije)

Mediteransko porijeklo (često);

Anemija u djetinjstvu, u homozigota

Splenomegalija

Promjene na kostima na rendgenu

Manjak vitamina B12

Ovalni makrociti

Anizocitoza

Retikulocitopenija

Hipersegmentirane bijele krvne stanice

Megaloblastična koštana srž

Serumski B12 < 180 pg/ml (< 130 pmol/ L)

Česte GI i CNS promjene;

Povišen bilirubin u serumu

Povišen LDH

Protutijela na unutarnji faktor u serumu (perniciozna anemija)

Ponekad odsutna sekrecija unutarnjeg želučanog faktora

Kompletna krvna slika i indeksa RBC

Hematološki brojač pri određivanju krvne slike automatski određuje Hb, broj E, L i broj trombocita, te MCV (MCV, mjera volumena E). Hct (postotak krvi koji zauzimaju E), MCH (sadržaj Hb u pojedinim E) i MCHC (koncentracija Hb u pojedinim E) su derivirane vrijednosti.

Dijagnostički kriterij za anemiju je

 • Za muškarce: Hb <14 g / dl, Hct <42%, odnosno E <4,5 milijuna / ul

 • Za žene: Hb <12 g / dl, Hct <37%, odnosno E <4 milijuna / ul

Normalne vrijednosti za dojenčad mijenjaju se s dobi pa se treba služiti dobnim tablicama. Ako je  MCV <80 fl eritrocitna je populacija mikrocitna (male stanice), a makrocitna (velike stanice) ako je MCV >95 fl. Kako su Rtc veći od zrelih E, njihov veliki broj zna povećati MCV i ne mora značiti promjenu u strukturi E.

Automatski brojači određuju i varijabilnost veličine E, izraženu akronimom RDW (engl. RBC volume distribution width). Visoki RDW može biti jedini pokazatelj kombinacije mikrocitnih i makrocitnih otklona (ili mikrocitoze i retikulocitoze); Izraz hipokromija odnosi se na populaciju E s MCH <27 pg/E ili MCHC <30%. Normokromne su populacije E s urednim MCH i MCHC.

Indeksi E ukazuju na mehanizme anemije i sužavaju spektar mogućih uzroka. Mikrocitoza govori za otklon u sintezi hema ili globina. Vodeći uzroci su manjak Fe, talasemija i drugi defekti u sintezi Hb. MCV bude mikrocitan ili graničan i u nekih kroničnih bolesnika. Makrocitoza ukazuje na smetnje u sintezi DNK (npr. manjak vitamina B12 ili folata, davanje citostatika poput hidroksiureje ili antagonista folne kiseline) ili na abnormalnosti stanične opne, npr. u alkoholizmu. Akutno krvarenje može nakratko pokazati makrocitozu zbog oslobađanja velikog broja Rtc. Normocitni indeks javlja se u anemijama s manjkom eritropoetina (EPO) ili kod neodgovarajućeg odgovora na eritropoetin (hipoproliferativne anemije). Krvarenje, prije nastupa manjka Fe, obično uzrokuje normocitnu, normokromnu anemiju, osim pri izrazito velikom broju Rtc.

Periferni premazati

Razmaz periferne krvi je vrlo osjetljiva pretraga na pretjeranu proizvodnju E i na hemolizu. Točniji je od automatiziranih tehnologija za prepoznavanje promjenjene strukture E, trombocitopenija, eritrocita s jezgrom, ili nezrelih granulocita, a može otkriti i druge abnormalnosti (npr. promjene kod malarije i drugih nametnika, unutarstanični E ili inkluzije granulocita) koje se mogu pojaviti bez obzira na normalni automatizirani broj krvnih stanica. Ozljede E mogu se identificirati po pronalaženju E fragmenata (shistocita) ili po značajno promjenjenoj membrani E, npr. ovalnog oblika stanica (ovalociti ili sferociti). Stanice u obliku mete (engl. target cells; tanki E sa središnjom nakupinom Hb) su E s premalo Hb ili s prevelikom opnom (npr. zbog hemoglobinopatije ili hepatopatije). Periferni razmaz također može otkriti varijacije u obliku E (poikilocitoza) i veličini (anizocitoza).

Broj retikulocita

Broj retikulocita se izražava kao postotak retikulocita (normale 0,5 do 1,5%) ili kao apsolutni broj retikulocita (normale 50.000 do 150.000 /μL). Veće vrijednosti ukazuju na prekomjernu proizvodnju ili retikulocitozu; a u prisutnosti anemije, retikulocitoza pokazuje pretjeranu destrukciju E. Niski broj Rtc uz anemiju odraz je smanjenog stvaranja E. Retikulocitni odgovor obično može se procijeniti na temelju broja plavo obojenih stanica pronađenih kada se periferni razmaz oboji sa supravitalnom bojom.

Aspiracija koštane srži i biopsija

Aspiracija i biopsija koštane srži pružaju izravan uvid u prekursore E. Određuje se abnormalno sazrijevanje (dispoeza) te količina, distribucija i stanično odlaganje Fe. Aspiracija koštane srži i biopsija najčešće nisu potrebni u procjeni anemije, potrebno ih je učiniti kada je prisutan jedan od sljedećih uvjeta:

 • Neobjašnjiva anemija

 • Abnormalnost više od jedne loze stanica (tj. istodobno anemija i trombocitopenija ili leukopenija)

 • Sumnja na primarni poremećaj koštane srži (npr. leukemija, multipli mijelom, aplastična anemija, mijelodisplastični sindrom, metastatski karcinom, mijelofibroza)

Na dobivenom materijalu se mogu izvršiti i citogenetske i molekulske analize kod hematopoetskih i drugih neoplazmi ili pri sumnji na urođene otklone E prekursora (npr. Fanconijeva anemija). Kod sumnje na limfoproliferacijsku ili mijeloproliferacijsku bolest može se izvesti protočna citometrija radi utvrđivanja imunofenotipa. Aspiracija koštane srži i biopsija nisu tehnički zahtjevni i ne predstavljaju značajan rizik smrtnosti. Ovi postupci su sigurni i korisni kada se sumnja na hematološke bolesti. I obično se može učiniti kao jedan postupak. Kako je za biopsiju potrebna dovoljna dubina kosti, obično se ide na stražnji (rjeđe na prednji) gornji rub crijevne kosti (crista iliaca). Ako je potrebna samo aspiracija, ide se na prsnu kost (sternalna punkcija) ili na jedan lumbalni kralježak.

Ostali testovi za procjenu anemije

Serumski bilirubin i laktat dehidrogenaza (LDH) ponekad mogu pomoći razlikovati hemolizu i gubitka krvi; obje vrijednosti su povišene u hemolizi i normalne kod gubitka krvi. Ostali testovi, poput razine vitamina B12 i folata, željeza i kapaciteta vezanja željeza, mogu se učiniti ovisno o uzroku anemije na koji se sumnja. Druge se pretrage razmatraju uz pojedine anemije i poremećaje zgrušavanja.