Pregled neurooftalmoloških poremećaja i poremećaja moždanih živaca

Autor: Michael Rubin, MDCM
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: Marija Sedlić, dr. med.

Disfunkcija pojedinih moždanih živaca može utjecati na funkciju oka, zjenice, vidnog živca ili vanjskih mišića oka i njihovih živaca; tako ih možemo smatrati poremećajima moždanih živaca, neurooftalmološkim poremećajima, ili i jednim i drugim. Neurooftalmološki poremećaji mogu zahvaćati i centralne putove koji kontroliraju i integriraju pokrete očiju i vid. Poremećaji moždanih živaca također uključuju smetnje njuha, vida, žvakanja, osjeta ili motorike lica, okusa, sluha, ravnoteže, gutanja, fonacije, okretanja glave i podizanja ramena ili pokreta jezika (vidi tablicu). Može biti zahvaćen jedan ili više moždanih živaca.

(Vidi i Hornerov sindrom, Poremećaji optičkog živca i Pristup neurološkom bolesniku.)

Moždani živci

Živac

Funkcija

Mogući ispadi u funkciji

Mogući uzroci *

*Sustavne bolesti sa zahvaćanjem motorike (npr. mijastenija gravis, botulizam, podvrsta Guillain-Barréovog sindroma, poliomijelitis s bulbarnom slikom) često zahvaćaju i moždane živce. Amiotrofična lateralna skleroza može prouzročiti značajne fascikulacije jezika.

Olfaktorni (I.)

Provodi osjetne impulse za njuh (miris)

Anosmija

Trauma glave

Poremećaji nosne sluznice (npr. alergijski rinitis)

Neurodegenerativne bolesti (npr. Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest)

Paranazalni sinusitis

Tumori lubanjske jame, nosne šupljine i paranazalnih sinusa

Optički (II.)

Provodi osjetne impulse za vid

"Amaurosis fugax" (prolazna monokularna sljepoća), jednostrani gubitak gornjeg ili donjeg dijela vidnog polja

Embolija oftalmične arterije

Istostrana bolest unutarnje karotidne arterije

Embolija mrežničnih arterija

Prednja ishemična optička neuropatija

"Disk at risk"

Komplikacije nakon operacije katarakte

Bolesti vezivnog tkiva koje uzrokuju arteritis (npr. temporalni arteritis, antifosfolipidni sindrom)

Šećerna bolest

Hipotenzija ili hipovolemija (teškog stupnja)

Istostrana stenoza unutarnje karotidne arterije

Inhibitori fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5) (npr. sildenafil, tadalafil, vardenafil)

Embolija mrežnične arterije

Optički neuritis (papilitis i retrobulbarni)

Akutna demijelinizacijska bolest (npr. multipla skleroza, optički neuromijelitis)

Bakterijske infekcije (npr. TBC, sifilis, Lajmska bolest)

Postinfektivni ili diseminirani encefalomijelitis

Uveitis

Virusne infekcije (npr. HIV, herpes simpleks, hepatitis B, citomegalovirus)

Toksično– nutritivna optička neuropatija (toksična ambliopija)

Lijekovi (kloramfenikol, etambutol, izonijazid, streptomicin, sulfonamidi, digitalis, klorpropamid, ergot, disulfiram)

Ingestija metanola

Teški prehrambeni manjak

Organska živa

Manjak vitamina B12

Bitemporalna hemianopsija

Kraniofaringeom

Meningeom tuberkuluma sele

Sakularna aneurizma kavernoznog sinusa

Supraselarno širenje adenoma hipofize

Okulomotorni (III.)

Podiže očne vjeđe

Pokreće oko prema gore, dolje i medijalno

Prilagođava količinu svjetla koja ulazi u oko

Akomodira leću

Pareze

Aneurizma stražnje komunikantne arterije

Ishemija III. moždanog živca (često uslijed bolesti malih krvnih žila kao npr. u šećernoj bolesti) ili njegovih vlakana u srednjem mozgu

Transtentorijalna hernijacija zbog intrakranijalne mase (npr. subduralni hematom, tumor, apsces)

Trohlearni (IV.)

Pokreće oko prema unutra i dolje pomoću gornjeg kosog mišića

Pareze

Često idiopatska

Trauma glave

Infarkt često uslijed bolesti malih krvnih žila (npr. kod šećerne bolesti)

Meningeom tentorija

Pinealom

Para

Miokimija gornjeg kosog mišića (obično s kratkim epizodnim pokretima oka koji uzrokuju subjektivni osjećaj bljeskanja, treperenja i / ili iskrivljenog vida)

Vaskularna kompresija na trohlearni živac (slično patofiziologiji trigeminalne neuralgije)

Trigeminus (V.)

 • Oftalmička grana

Dovodi osjetne podražaje s površine oka, suznih žlijezda, oglavine, čela i gornjih očnih vjeđa

Neuralgija

Krvožilna petlja pritišće na korijen živca

Multipla skleroza (ponekad)

Lezije kavernoznog sinusa ili gornje orbitalne fisure

 • Maksilarna i mandibularna grana

Dovodi osjetne podražaje od zubi, gingive, usana, nepčanog svoda i kože lica

Neuralgija

Lezije kavernoznog sinusa ili gornje orbitalne fisure

Multipla skleroza (ponekad)

Krvožilna petlja pritišće na korijen živca

Pokreće mastikatorne mišiće (žvakanje, škrgutanje zubima)

Neuropatija

Karcinomatozni ili limfomatozni meningitis

Bolesti vezivnog tkiva

Meningeomi, švanomi ili metastatski tumori baze lubanje

Abducens (VI.)

Pokreće oko prema van (abdukcija) pomoću lateralnog ravnog mišića

Pareze

Često idiopatska

Trauma glave

Povišeni intrakranijski tlak

Infarkt (npr. mononeuritis multipleks)

Infekcije ili tumori koji zahvaćaju moždane ovojnice

Multipla skleroza

Karcinom nazofarinksa

Tumori ponsa ili malog mozga

Infarkt ponsa

Wernickeova encefalopatija

Facijalni (VII.)

Inervira mišiće odgovorne za mimiku lica

Proksimalne grane: inerviraju suzne žlijezde i žlijezde slinovnice te pružaju osjetilne informacije za okus prednjih dviju trećina jezika

Pareze

Vestibularni neurinom

Prijelom baze lubanje

Bellova paraliza

Guillain-Barréov sindrom

Infarkti i tumori ponsa

Lajmska bolest

Melkersson-Rosenthalov sindrom

Ramsay-Huntov sindrom

Sarkoidoza

Tumori koji infiltriraju temporalnu kost

Uveoparotidna groznica (Heerfordtov sindrom)

Hemifacijalni spazam

Arterijska petlja pritišće na korijen živca

Vestibulokohlearni (VIII.)

Provodi osjetilne informacije za ravnotežu i sluh

Zujanje u ušima, vrtoglavica, osjećaj punoće u uhu i gubitak sluha

Meniereova bolest

Barotrauma

Benigni paroksizmalni pozicijski vertigo

Nakupljanje otolita u stražnjem ili horizontalnom polukružnom kanalu, povezano sa starenjem i / ili traumom

Infekcija (povremeno)

Vestibularni neuronitis

Virusna infekcija

Gubitak ili poremećaj sluha

Akustični neurinomi

Starenje

Barotrauma

Tumori pontocerebelarnog kuta

Kongenitalna infekcija rubeolom

Izloženost glasnim zvukovima

Nasljedne bolesti

Meningitis

Virusna infekcija (ponekad)

Glosofaringealni (IX.)

Provodi osjetne podražaje iz ždrijela, tonzila, stražnjeg dijela jezika i karotidnih arterija

Glosofaringealna neuralgija

Proširena arterija ili tumor (rjeđe) vrši kompresiju na živac

Inervira mišiće za gutanje i žlijezde slinovnice

Sudjeluje u regulaciji krvnog tlaka

Glosofaringealna neuropatija

Tumor ili aneurizma u stražnjoj jami ili jugularnom otvoru

Vagus (X.)

Pomiče glasnice i mišiće odgovorne za gutanje

Prenosi podražaje u srce i glatke mišiće visceralnih organa

Promuklost, disfonija i disfagija

Vazovagalna sinkopa

Kompresija povratnog laringealnog živca medijastinalnim tumorom

Herpes zoster

Infektivni ili karcinomatozni meningitis

Medularni tumori ili ishemije (npr. lateralni medularni sindrom)

Akcesorni (XI.)

Okreće glavu

Podiže ramena

Djelomična ili potpuna paraliza sternokleidomastoidnog i trapezoidnog mišića

Ijatrogeni (npr. zbog biopsije limfnog čvora u stražnjem trokutu vrata)

Idiopatski

Trauma

Tumori baze lubanje ili u blizini moždanih ovojnica

Hipoglosalni (XII.)

Pomiče jezik

Atrofija i fascikulacije mišića jezika

Intramedularne lezije (npr. bolest motornog neurona, tumori)

Bolesti bazalnih moždanih ovojnica ili zatiljne kosti (npr. platibazija, Pagetova bolest baze lubanje)

Kirurške traume (npr. pri endarterektomiji)

Bolest motornog neurona (npr. amiotrofična lateralna skleroza)

Uzroci i simptomi neurooftalmoloških poremećaja i poremećaja moždanih živaca se preklapaju. Obje vrste poremećaja mogu biti posljedica tumora, upale, traume, sustavnih bolesti i degenerativnih ili drugih procesa; mogu uzrokovati simptome poput gubitka vida, dvoslika, ptoze, poremećaja zjenice, periokularne boli, facijalne boli ili glavobolje.

Dijagnoza

Procjena neurooftalmoloških poremećaja i poremećaja moždanih živaca uključuje:

Pregled vidnog sustava uključuje oftalmoskopiju i ispitivanje vidne oštrine, vidnog polja ( vidi: Ispitivanje vidnog polja), zjenica (vidi tablicu) i pokretljivosti očiju (očni motilitet - vidi tablicu). U sklopu ovog testiranja, ispituju se i funkcije II., III., IV. i VI. moždanog živca ( vidi: Kako ispitati moždane živce). Najčešće je potrebno učiniti neku od neuroradioloških pretraga (CT ili MR).

Sljedeći dijelovi pregleda vida su od posebnog značaja za dijagnosticiranje neurooftalmoloških poremećaja i poremećaja moždanih živaca.

Pregledom zjenica ocjenjuje se njihova veličina, jednakost i pravilnost. U normalnim uvjetima, zjenice se trenutačno (unutar 1 sekunde) i simetrično sužavaju prilikom akomodacije, izlaganja direktnom svjetlu ili svjetlu usmjerenom na drugu zjenicu (konsenzualna reakcija). Testiranje odgovora zjenice na konsenzualno svjetlo naizmjeničnim osvjetljivanjem pomoću ručne svjetiljke može pomoći u dijagnostici oštećenja. Normalno se stupanj suženja zjenice ne mijenja ako se svjetiljka njiše od jednog do drugog oka.

 • U slučaju relativnog aferentnog oštećenja (deaferentirana zjenica, aferentni zjenični defekt ili Marcus-Gunnova zjenica), zjenica se paradoksalno širi pri njihanju svjetiljke na stranu oštećenja. Deaferentirana zjenica se sužava kao odgovor na izlaganje konsenzualnom, ali ne i direktnom svjetlu.

 • U slučaju eferentnog oštećenja, zjenica reagira tromo ili uopće ne reagira na direktno i konsenzualno svjetlo.

Češći poremećaji zjenica

Nalaz

Obrazloženje

*Transtentorijalna hernijacija se može razlučiti od uporabe midrijatika ukapavanjem jedne kapi otopine pilokarpina u dilatiranu zjenicu; izostanak suženja ukazuje na upotrebu midrijatika.

†Tonička zjenica označava stalnu, ali neprogresivnu abnormalnu dilataciju zjenice uslijed oštećenja cilijarnog ganglija. Najčešće se javlja u žena u dobi od 20 do 40 godina. Nastup simptoma je obično nagao. Jedini simptomi su lagano zamućen vid, oštećenje adaptacije na mrak, a ponekad su odsutni duboki tetivni refleksi.

Asimetrija zjenica za 1–2 mm, uz očuvanu reakciju na svjetlo, bez simptoma

Normalna varijanta (fiziološka anizokorija)

Asimetrija, oštećena reakcija na svjetlo, očuvana akomodacija (Argyll-Robertsonova zjenica)

Neurosifilis (moguće)

Obostrana konstrikcija (mioza)

Opioidi

Glaukomske kapi koje izazivaju miozu (najčešće; uzrokuju jednostrano suženje ako se kapaju u jedno oko)

Krvarenje u pons

Organofosfatni ili kolinergički toksini

Obostrana dilatacija uz očuvane reflekse na svjetlo

Hiperadrenergička stanja (npr. sindromi ustezanja, lijekovi kao što su simpatomimetici ili kokain, tireotoksikoza)

Obostrana dilatacija uz oštećenu reakciju na svjetlo

Midrijatične kapi za oči kao što su simpatomimetici (npr. fenilefrin) i cikloplegici (npr. ciklopentolat, tropikamid, homatropin i atropin)

Hernijacija mozga

Hipoksična ili ishemijska encefalopatija

Jednostrana dilatacija uz aferentno oštećenje zjenica

Oštećenja oka, mrežnice ili II. (optičkog) moždanog živca

Jednostrana dilatacija uz eferentno oštećenje zjenica

Pareza III. moždanog (okulomotornog) živca, često uslijed kompresije (npr. aneurizma stražnje komunikantne arterije ili transtentorijalna hernijacija)

Trauma šarenice (nepravilna zjenica)

Midrijatičke kapi za oči*

Jednostrana dilatacija s minimalnom ili tromom direktnom i konsenzualnom reakcijom na svjetlo i suženjem zjenica prilikom akomodacije

Tonička (Adieova) zjenica†

Pokreti očnih jabučica (bulbomotorika) se ispituju tako da bolesnik drži glavu mirno i pogledom slijedi ispitivačev prst koji se kreće do krajnjeg lijevog položaja, te zatim desno, gore, dolje, dijagonalno na svaku stranu i ravno prema bolesnikovom nosu (za procjenu akomodacije). Međutim, prilikom takvog pregleda se može propustiti lakša pareza očnih pokreta koja može biti dovoljna da uzrokuje dvoslike.

Dvoslike mogu ukazivati na problem u bilateralnoj koordinaciji pokreta oka (npr. u neuronskim putovima) ili u III. (okulomotornom), IV. (trohlearnom) ili VI. (abducens) moždanom živcu. Ako dvoslike postoje i kad je jedno oko zatvoreno (monokularna diplopija), najvjerojatniji uzrok je neneurološka bolest oka. Ako dvoslike nestanu kad se jedno oko zatvori (binokularna diplopija), uzrok je vjerojatno poremećaj bulbomotorike. Dvije slike su najudaljenije kad bolesnik gleda u smjeru funkcije paretičnog mišića oka (npr. ulijevo, kada je paretičan lijevi lateralni ravni mišić). Ono oko, prilikom čijeg zatvaranja dolazi do eliminacije perifernije slike, je paretično. Postavljanje crvenog stakla ispred jednog oka može pomoći u identificiranju paretičnog oka. Kad crveno staklo pokriva paretično oka, perifernija slika je crvena.

Češći poremećaji bulbomotorike

Klinički nalaz

Sindrom

Česti uzroci

Pareze

Pareza horizontalnog pogleda u jednom smjeru

Pareza konjugiranog horizontalnog pogleda

Lezija u istostranom pontinom centru za horizontalni pogled ili u kontralateralnom frontalnom korteksu

Pareza horizontalnog pogleda u oba smjera

Kompletna (bilateralna) pareza horizontalnog pogleda

Wernickeova encefalopatija

Veliko bilateralno pontino oštećenje koje utječe na oba centra za horizontalni pogled

Obostrana pareza svih pokreta horizontalnog pogleda osim abdukcije oka na strani kontralateralnoj oštećenju; konvergencija neoštećena

Sindrom jedan i pol

Oštećenje u medijalnom longitudinalnom fascikulusu i ipsilateralnom pontinom centru za horizontalni pogled

Jednostrana ili obostrana pareza očne adukcije u horizontalnom lateralnom pogledu, ali ne i u konvergenciji

Internuklearna oftalmoplegija

Oštećenje u medijalnom longitudinalnom fascikulusu

Obostrana pareza pogleda prema gore s proširenim zjenicama, gubitak reakcije na svjetlo usprkos očuvanoj akomodaciji i konstrikciji prilikom konvergencije, preferiranje pogleda prema dolje i nistagmus s komponentom prema dolje

Parinaudov sindrom (vrsta pareze konjugiranog vertikalnog pogleda)

Pinealni tumor

Infarkt srednjeg mozga

Obostrana pareza konjugiranog pogleda prema dolje

Pareza konjugiranog pogleda prema dolje

Progresivna supranuklearna paraliza

Jednostrana devijacija oka (položaj prema dolje i van); jednostrana pareza adukcije oka, elevacije i depresije; ptoza; a često i proširena zjenica

Pareza III. moždanog živca

Aneurizme

Ishemija okulomotornog živca ili srednjeg mozga

Trauma

Transtentorijalna hernijacija

Jednostrana pareza pokreta prema dolje i unutra koja može biti diskretna, uzrokujući simptome (teškoće pri pogledu prema dolje i prema unutra)

"Head tilt" znak (bolesnik naginje glavu u stranu nasuprot zahvaćenom oku)

Pareza IV. moždanog živca

Idiopatski

Trauma glave

Ishemija

Prirođeni

Jednostrana pareza abdukcije oka

Pareza VI. moždanog živca

Idiopatski

Ishemija

Vaskulitis

Povišeni intrakranijski tlak

Wernickeova encefalopatija

Multipla skleroza

"Skew" devijacija (vertikalni pomak između očiju)

Djelomično i nejednako zahvaćanje jezgre III. moždanog živca, centra za vertikalni pogled ili medijalnog longitudinalnog fascikulusa

Lezija moždanog debla bilo gdje na razini između srednjeg mozga i medule

Slabost ili ograničenje pokreta svih mišića oka

Vanjska oftalmoplegija

Disfunkcija očnih mišića ili neuromuskularnog spoja

Obično uzrokovana nečim od navedenog:

 • Mijastenija gravis

 • Gravesova bolest

 • Botulizam

 • Mitohondrijske miopatije (npr. Kearn-Sayreov sindrom)

 • Okulofaringealna distrofija

 • Miotona distrofija

 • Pseudotumori orbite

Nevoljni ili abnormalni pokreti

Ritmički nevoljni pokreti, obično obostrani

Nistagmus

vidi: Nistagmus.

Brza komponenta prema dolje uz polagani povratak prema srednjem položaju

Trzaji očiju ("ocular bobbing")

Opsežno oštećenje ili disfunkcija ponsa

Prebacivanje pogleda praćeno nekolicinom oscilirajućih trzajeva

Okularna dizmetrija

Oštećenje cerebelarnih putova

Brze horizontalne oscilacije oko točke fiksacije

Okularno treperenje

Mnogobrojni uzroci:

 • Postanoksična encefalopatija

 • Okultni neuroblastom

 • Paraneoplastični efekt

 • Ataksija-teleangiektazija

 • Virusni encefalitis

 • Toksični učinci lijekova

Brzi, konjugirani, višesmjerni, kaotični pokreti bulbusa, često s difuznim mioklonusom

Opsoklonus

Mnogobrojni uzroci (isto kao i za okularno treperenje, iznad)

Liječenje

Liječenje neurooftalmoloških poremećaja i poremećaja moždanih živaca ovisi o njihovom uzroku.