Odnos doze i odgovora

Autor: Abimbola Farinde, PhD, PharmD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, dr. med.
Prijevod: Mirjana Stanić Benić, dr. med.

Bez obzira na način kako lijek ostvaruje svoj učinak, vezanjem za receptor ili kemijskom interakcijom, taj učinak je razmjeran koncentraciji lijeka na mjestu djelovanja. Ipak, taj je odnos odgovora i koncentracije složen i najčešće nije linearan. Odnos između doze lijeka, bez obzira na put primjene, i koncentracije na staničnoj razini još je složeniji ( vidi: Farmakokinetika).

Odnos doze i odgovora se obično prikazuje kao omjer doze ili njene funkcije (npr. log(10) doze) na apscisi i odgovora (učinka) na ordinati. Premda je učinak lijeka funkcija doze i vremena, takav grafički prikaz prikazuje odnos doze i odgovora neovisan o vremenu. Izmjereni učinci se obično bilježe kao maksimalni učinak u određenom trenutku ili u stanju dinamičke ravnoteže (npr. tijekom intravenske infuzije). Učinci lijeka mogu se kvantificirati na razini molekula, stanica, tkiva, organa, organskih sustava ili cijelog organizma.

Hipotetska krivulja doze i odgovora ima nekoliko značajki (vidi sliku):

  • Potentnost (položaj krivulje duž osi koja pokazuje dozu);

  • Maksimalan učinak ili vršni učinak (najveći dostižni odgovor, vršna učinkovitost);

  • Nagib (promjena u odgovoru po jediničnoj dozi).

Javlja se i biološka varijacija (raspon odgovora među ispitanicima iz iste populacije, uz istu dozu lijeka). Crtanje krivulja doze i odgovora na lijek primijenjenog u istim uvjetima olakšava usporedbu njihovih farmakoloških profila (vidi sliku). Takvi podaci pomažu pri određivanju doze neophodne za postizanje željenog učinka.

Odnos doze i učinka koji odražava principe farmakokinetike i farmakodinamike određuje potrebnu veličinu doze, učestalost davanja, kao i terapijski indeks za specifični lijek u populaciji. Terapijski indeks, omjer minimalne toksične i srednje učinkovite koncentracije, prikazuje kako učinkovitost tako i podnošljivost tog lijeka. Povećanje doze lijeka s malim terapijskim indeksom povećava vjerojatnost toksičnosti ili nedjelotvornosti lijeka. Ova se obilježja razlikuju među populacijama i također ovise i o čimbenicima samog pacijenta, kao što su trudnoća, dob, funkcija organa (npr. procijenjena vrijednost glomerularne filtracije /eGFR/).