Metabolizam lijeka

Autor: Jennifer Le, PharmD, MAS, BCPS-ID, FIDSA, FCCP, FCSHP
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, dr. med.
Prijevod: doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, dr. med.

Jetra je glavno mjesto metabolizma lijekova. Iako metabolizmom lijekovi u pravilu inaktiviraju, neki su metaboliti farmakološki aktivni, ponekad čak i više od ishodne tvari. Neaktivna ili slabo aktivna molekula koja ima aktivni metabolit naziva se predlijekom, što omogućuje da se aktivni oblik efikasnije isporuči na mjesto djelovanja.

Lijekovi se metaboliziraju oksidacijom, redukcijom, hidrolizom, hidracijom, konjugacijom, kondenzacijom ili izomerizacijom; kakavgod proces bio, cilj da se lijek lakše izluči. Enzimi uključeni u ove reakcije nalaze se u mnogim tkivima, no najviše su zastupljeni u jetri. Brzina metabolizma pojedinih lijekova se razlikuje među pacijentima. Neki pacijenti metaboliziraju određeni lijek da se ne postižu terapijski učinkovite koncentacije lijeka u plazmi i tkivima; s druge strane, kod nekih drugih pacijenata metabolizam može biti tako spor da uobičajene doze imaju toksične učinke. Na te individualne razlike u brzini metabolizma utječu genetski čimbenici, prateće bolesti (posebno kronične bolesti jetre i uznapredovalo popuštanje funkcije srca) te interakcije lijekova (osobito one koje uključuju indukciju ili inhibiciju enzima).

Kod mnogih lijekova metabolizam se odvija u dvije faze. Reakcije prve faze uključuju stvaranje nove ili modificirane funkcionalne skupine ili razgradnju (oksidacija, redukcija, hidroliza). Kod ovih reakcija ne događa se proces sinteze. Reakcije druge faze uključuju reakciju sinteze, a odnose se na konjugaciju molekule lijeka s endogenom tvari (npr. glicinom, glukuronskom ili sumpornom kiselinom. Metaboliti nastali sintetskim reakcijama su polarniji i brže se izlučuju bubrezima (putem urina) i jetrom (putem žuči) nego oni nastali nesintetskim reakcijama. Neki lijekovi podliježu reakcijama samo jedne od ove dvije faze; dakle, broj "jedan" i "dva" odražava samo funkcionalnu klasifikaciju, a ne znači da reakcije moraju ići nužno ovim redoslijedom.

(Vidi također Pregled farmakokinetike.)

Brzina metabolizma

Kod gotovo svih lijekova, brzina metabolizma u bilo kojem putu ima svoj gornji limit (ograničenje kapaciteta). Međutim, kod terapijskih koncentracija većine lijekova samo je mali dio mjesta na enzimima metabolizma zauzet, pa s povišenjem koncentracije lijeka raste i brzina metabolizma. U takvim slučajevima, koje nazivamo i eliminacijom ili kinetikom 1. reda, brzina metabolizma lijeka je konstantna frakcija lijeka preostalnog u tijelu (tj. takav lijek ima specifičan poluvijek).

Primjerice, ako se na početku (nulta vremenska točka) u tijelu nalazi 500 mg lijeka, metabolizmom se ta količina može smanjiti na 250 mg nakon 1 h i na 125 mg nakon 2 h (tada poluvijek iznosi 1 h). Međutim, kad je većina enzimskih veznih mjesta zauzeta, metabolizam se odvija maksimalnom brzinom i ne mijenja se razmjerno koncentraciji lijeka; umjesto toga, u jedinici vremena se metabolizira stalna količina lijeka (kinetika 0. reda). U ovom slučaju, ako se na početku (nulta vremenska točka) u tijelu nalazi 500 mg lijeka, metabolizmom se ta količina može smanjiti na 450 mg nakon 1 h i na 400 mg nakon 2 h (što znači da je maksimalni klirens 50 mg po satu i da ne postoji specifični poluvijek). S povišenjem koncentracije, metabolizam lijeka s kinetike 1. reda prelazi na kinetiku 0. reda.

Citokrom P–450

Najvažniji enzimski sustav za metabolizam 1. faze je citokrom P–450. Riječ je o mikrosomskoj superfamiliji izoenzima koji kataliziraju oksidiranje mnogih lijekova. Donor elektrona je NADPH - CYP450 reduktaza, flavoprotein koji prenosi elektrone s NAPDH, reduciranog oblika nikotinamid adenin dinukleotid fosfata, na CYP450.

Enzime CYP450 induciraju i inhibiraju mnogi lijekovi i neke druge tvari, što uzrokuje interakcije u kojima jedan lijek povećava toksičnost ili smanjuje terapijski učinak drugoga lijeka. Primjeri lijekova koji stupaju u interakcije sa specifičnim enzimima, vidi tablicu i vidi: Lijekovi skloni potencijalno opasnim interakcijama*.

Najčešće tvari koje se metaboliziraju putem enzima citokroma P-450

Enzim

Supstrati

Inhibitori

Induktori

CYP1A2

Paracetamol

Kofein

Klaritromicin

Estradiol

Haloperidol

Lidokain

Metadon

Olanzapin

Propranolol

Ritonavir

Takrin

Teofilin

Triciklički antidepresivi

Verapamil

(R)-varfarin

Amiodaron

Cimetidin

Ciprofloksacin

Eritromicin

Fluvoksamin

Tiklopidin

Meso pripremljeno na roštilju pomoću ugljena

Dim cigarete

Omeprazol

Fenobarbital

Fenitoin

Rifampicin

CYP2C9

Celekoksib

Diklofenak

Fluoksetin

Glipizid

Glibenklamid

Indometacin

Nifedipin

Fenitoin

Piroksikam

Progesteron

Testosteron

Triciklički antidepresivi

Valproat

Vorikonazol

(S)-varfarin

Amiodaron

Cimetidin

Flukonazol

Lovastatin

Ritonavir

Sertralin

Sulfametoksazol

Topiramat

Trimetoprim

Vorikonazol

Zafirlukast

Deksametazon

Fenobarbital

Ostali barbiturati

Fenitoin

Rifampicin

CYP2C19

Diazepam

(S)-mefenitoin

Omeprazol

Pentamidin

Propranolol

Vorikonazol

(R)-varfarin

Cimetidin

Fluoksetin

Fluvoksamin

Ketokonazol

Lansoprazol

Omeprazol

Paroksetin

Tiklopidin

Karbamazepin

Fenobarbital

Prednizon

Rifampicin

CYP2D6

Beta blokatori

Kodein

Dekstrometorfan

Flekainid

Haloperidol

Lidokain

Meksiletin

Morfij

Omeprazol

Fenotijazini

Kinidin

Risperidon

Selektivni inhibitori ponovnog unosa serotonina

Tamoksifen

Testosteron

Tramadol

Trazodon

Triciklički antidepresivi

Venlafaksin

Amiodaron

Bupropion

Celekoksib

Cimetidin

Fluoksetin

Fluvoksamin

Metoklopramid

Metadon

Paroksetin

Kinidin

Ritonavir

Sertralin

Karbamazepin

Deksametazon

Fenobarbital

Fenitoin

Rifampicin

CYP2E1

Paracetamol

Alkohol

Disulfiram

Alkohol

Izonijazid

Pušenje

CYP3A4

Amiodaron

Aprepitant

Azolski antifungici

Benzodiazepini

Blokatori kalcijevih kanala

Kofein

Karbamazepin

Klaritromicin

Ciklosporin

Delavirdin

Enalapril

Estradiol

Estrogen

Eritromicin

Fentanil

Finasterid

Indinavir

Lidokain

Lopinavir

Loratadin

Metadon

Nelfinavir

Omeprazol

Opioidni analgetici

Prednizon

Progesteron

Ritonavir

Sakvinavir

Sildenafil

Sirolimus

Statini

Takrolimus

Tamoksifen

Triciklički antidepresivi

(R)-varfarin

Amiodaron

Amprenavir

Atazanavir

Azolski antifungici

Cimetidin

Ciprofloksacin

Klaritromicin

Delavirdin

Diltiazem

Eritromicin

Fluoksetin

Fluvoksamin

Sok od grejpa

Indinavir

Metronidazol

Nefazodon

Nelfinavir

Nifedipin

Omeprazol

Paroksetin

Posakonazol

Propoksifen

Ritonavir

Sakvinavir

Sertralin

Verapamil

Vorikonazol

Karbamazepin

Deksametazon

Izonijazid

Fenobarbital

Fenitoin

Prednizon

Rifampicin

Metabolički kapacitet CYP450 se starenjem snižava za ≥30% zbog smanjenja volumena i prokrvljenosti. Stoga, lijekovi koji se metaboliziraju na ovaj način postižu više koncentracije lijeka i imaju produljeni poluvijek ( vidi: Usporedba farmakokinetskih ishoda diazepama u muškarca mlađe (A) i starije životne dobi (B).). Budući da je mikrosomalni sustav jetre u novorođenčadi samo djelomično razvijen, i u ovoj dobnoj skupini se javljaju poteškoće s metabolizmom mnogih lijekova.

Konjugacija

Glukuronidacija je najčešća reakcija 2. faze i jedina koja se odvija preko mikrosomalng sustava jetre. Glukuronidi se izlučuju u žuč i eliminiraju putem urina. Stoga konjugiranje pretvara većinu lijekova u topljivije spojeve, koje bubrezi lakše izlučuju. Konjugacijom s aminokiselinama glutaminom ili glicinom nastaju konjugati koji se brzo izlučuju putem urina, ali slabije putem žuči. Starenje ne utječe glukuronidaciju. Međutim, u novorođenčadi je pretvorba u glukuronide spora, što može uzrokovati ozbiljne neželjene učinke (npr. kao što je slučaj s glukuronidacijom kloramfenikola).

Konjugacija se također može postići acetilacijom ili sulfatacijom. Sulfatni esteri su polarni i dobro se izlučuju urinom. Starenje ne utječe na ove procese.