Astrocitomi

Autor: John J. Gregory, Jr., MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: doc. dr. sc. Tihana Boraska Jelavić, dr. med.

Astrocitomi su dječji tumori SŽS-a koji se razvijaju iz astrocita. Dijagnoza se zasniva na nalazu MR-a. Liječenje je kombinacija kirurške resekcije, radioterapije i kemoterapije.

Astrocitomi se javljaju u rasponu od niskogradusnih indolentnih tumora (najčešći) do malignih visokogradusnih tumora. Kao grupa, astrocitomi su najčešći tumori mozga u djece, predstavljajući oko 40% tumora. Većina slučajeva se javlja između 5. i 9. godine. Ovi tumori se mogu pojaviti bilo gdje u mozgu ili leđnoj moždini, ali najčešći su u malom mozgu.

Simptomi i znakovi

Većina pacijenata ima simptome koji ukazuju na porast intrakranijskog tlaka (npr. jutarnje glavobolje, povraćanje, letargija). Lokacija tumora određuje druge simptome i znakove, kao na primjer

  • Mali mozak: slabost, tremor i ataksija

  • Vidni put: gubitak vida, proptozu ili nistagmus

  • Leđna moždina: bol, slabost i poremećaj hoda

Dijagnoza

  • kontrastna MR

  • biopsija

Kontrastna MR jest slikovni test izbora za dijagnosticiranje tumora, utvrđivanje opsega bolesti te otkrivanje recidiva. Kontrastni CT se također može koristiti, iako je manje specifičan i manje osjetljiv.

Biopsija je potrebna za utvrđivanje tipa i gradusa tumora. Ovi tumori obično se klasificiraju kao niskog gradusa (npr. juvenilni pilocitički astrocitom) ili visokog gradusa (npr. glioblastom- vidi tablicu). Mnogi patolozi određuju gradus I i II tumora kao niski i gradus III i IV tumora kao visoki. S obzirom na to da tumori gradusa II imaju veći rizik recidiviranja, neki patolozi smatraju da ove tumore ne treba smatrati niskogradusnim.

Liječenje

  • Kirurška resekcija

  • Ponekad radioterapija i/ili kemoterapija

Liječenje astrocitoma ovisi o lokaciji i gradusu tumora. Kao opće pravilo, što je niži gradus tumora, liječenje je manje intenzivno i ishod je bolji.

  • Niski gradus: Kirurška resekcija je primarno liječenje, a cilj je kompletna resekcija. Čak i nakon lokalnog povrata bolesti, druga kirurška resekcija može biti korisna, ovisno o smještaju tumora. Radioterapija je obično rezervirana za djecu koja su > 10 godina, a čiji su tumori kirurški neresektabilni, ne mogu se kompletno odstraniti, ili napreduju/recidiviraju nakon operacije. Za djecu < 10 godina čiji su tumori kirurški neresektabilni ili napreduju/recidiviraju nakon operacije, kemoterapija se koristi umjesto radioterapije koja može uzrokovati dugotrajna kognitivna oštećenja. Većina djece sa niskogradusnim astrocitomima se izliječi.

  • Visoki gradus: Ovi tumori se liječe kombinacijom kirurgije (osim ako je položaj isključuje), radioterapije i kemoterapije. Prognoza je loša; ukupno preživljenje na 3 godine je samo 20 do 30%.