123. Tahiaritmije

Urednica sekcije: prof. dr. sc. Diana Delić-Brkljačić, dr. med.
Prijevod: doc. dr. sc. Šime Manola, dr. med.

Tahiaritmije se mogu pojaviti uz bolesti koje mijenjaju morfologiju (anatomsku građu) srca ili uz bolesti koje ne izazivaju morfološke promjene srca. Aritmije su ozbiljnije kada postoje morfološke promjene srca. Stanja koja provociraju aritmije su sljedeća: (1.) ishemija miokarda, (2.) kongestivno zatajenje srca, (3.) hipoksemija, (4.) hiperkapnija, (5.) hipotenzija, (6.) elektrolitski poremećaji (npr. hipokalijemija i/ili hipomagnezijemija), (7.) toksičnost lijekova (digoksin, antiaritmici koji produžuju QT interval), (8.) kofein, (9.) etanol.

Dijagnoza

Potrebno je pregledati EKG tražeći znakove ishemijskih promjena (Pogl. 111), produženi ili skraćeni QT interval i znakove Wolff-Parkinson-Whiteova (WPW) sindroma (vidi ispod), ili elevaciju ST-segmenta u odvodima V1–V3 tipičnu za sindrom Brugada. Vidi Tbl. 123-1 za dijagnozu tahiaritmija; uvijek treba utvrditi aktivnost atrija te odnos između P valova i QRS kompleksa. Pri postavljanju dijagnoze pomažu slijedeći postupci:

  • Snimi dužu traku s prikazom odvoda II, aVF ili V1. P-valovi se mogu lakše identificirati ako se udvostruči napon (voltaža) EKG-a i poveća brzina papira na 50 mm/s.
  • Postavite pomoćne EKG odvode (na desnu stranu prsnog koša, ezofagealne ili iz desnog atrija) kako bi se lakše moglo identificirati P valove. Snimite EKG tijekom masaže karotidnog sinusa (Tbl. 123-1) od 5 s. Napomena: Ne masirati obje karotide istodobno.
  • Za povremene simptome, uzmite u obzir 24-satni Holter (ako se simptomi pojavljuju svakodnevno), kojeg aktivira sam pacijent ili se snimanje vrši neprekidno kroz 2–4 tjedna ili, ako su simptomi vrlo rijetki ali ozbiljni, implantabilni monitor. Standardna ergometrija može se koristiti za izazivanje aritmija u dijagnostičke svrhe.

Tahiaritmije sa širokim QRS kompleksom mogu predstavljati ventrikulsku tahikardiju ili supraventrikulsku tahikardiju s aberantnim provođenjem. Faktori koji pogoduju ventrikulskoj tahikardiji su: (1.) AV disocijacija, (2.) monomorfni R ili Rs u atrioventrikulskoj petlji (engl. AVR = atrioventricular reentry), (3.) usklađenost QRS-a s monofaznim R ili S valovima u V1–V6 (Slika 123-1).

LIJEČENJE TAHIARITMIJE (Tablice 123-1 i 123-2)

Precipitirajuće uzroke (navedene iznad) treba otkloniti. Ako je bolesnik hemodinamski kompromitiran (angina, hipotenzija, kongestivno zatajenje srca), odmah treba izvršiti kardioverziju.

Ne vršiti kardioverziju sinusne tahikardije; kardioverziju treba izvršiti oprezno ako postoji sumnja na intoksikaciju digitalisom. Započnite farmakoterapiju prema indikacijama navedenim u tablicama; treba pratiti koncentraciju lijekova i EKG intervale (posebno QRS i QT). Smanjite doze lijekova bolesnicima s jetrenom ili bubrežnom disfunkcijom kako je navedeno u Tbl. 123-2. Učinkovitost lijekova potvrđuje se praćenjem EKG-a (ili Holterom), ergometrijom, a u posebnim okolnostima, invazivnim elektrofiziološkim ispitivanjem.

Svi antiaritmici imaju potencijalno toksične nuspojave, uključujući izazivanje ventrikulskih aritmija, naročito u bolesnika s disfunkcijom LK ili trajnim ventrikulskim aritmijama u anamnezi. Produženje QT i popratne torsade de pointes ventrikulske tahikardije (Tbl. 123-1) izazivaju najčešće antiaritmici skupine IA i III; lijek treba obustaviti ako je QTc interval (QT podijeljen kvadratnim korijenom RR intervala) povećan >25%. Antiaritmike treba izbjegavati u bolesnika sa asimptomatskim ventrikulskim aritmijama nakon IM, zato jer povećavaju rizik mortaliteta.

KRONIČNA ATRIJSKA FIBRILACIJA (AF)

Potrebno je ispitati moguću osnovnu bolest koja može izazvati fibrilaciju atrija (npr. tireotoksikoza, mitralna stenoza, pretjerano konzumiranje alkohola, plućna embolija). Pacijenti s reumatskom bolešću mitralnih zalisaka ili CHA2DS2-VASc zbirom ≥2 (1 bod za kongestivno zatajenje srca, hipertenziju, dijabetes, vaskularnu bolest, dob 65–75, ženski spol; 2 boda za dob od 75, moždani udar ili TIA u anamnezi) trebaju primati antikoagulantnu terapiju—varfarin (INR 2.0–3.0) ili, za AF bez valvularne bolesti, noviji oralni antikoagulansi koji ne zahtijevaju praćenje protrombinskog vremena—npr. dabigatran 150 mg 2×/dan za klirens kreatinina (CrCl) >30 mL/min (75 mg 2×/dan za CrCl 15–30 mL/min), rivaroksaban 20 mg dnevno uz večernji obrok (15 mg dnevno za CrCl 15–50 mL/min; izbjegavajte ako je CrCl <15), ili apiksaban 5 mg 2×/dan (2.5 mg 2×/dan za 2 od sljedećeg: starost ≥80, težina ≤60 kg, serumski kreatinin ≥1.5 md/dl). Također razmotrite antikoagulaciju za CHA2DS2-VASc zbir 1. Propišite acetilsalicilnu kiselinu (ASK), do 325 mg/d, za CHA2DS2-VASc od 0–1 ili ako postoji kontraindikacija za sistemsku antikoagulaciju.

Nadalje, potrebno je kontrolirati frekvenciju srca (60–80 otkucaja/min u mirovanju, <100 otkucaja/min pri blažem opterećenju) primjenom beta-blokatora, blokatora kalcijevih kanala (verapamil, diltiazem) ili digoksina.

Razmotrite kardioverziju (100–200 J) nakon ≥3 tjedna antikoagulantne terapije, ili akutno ako se transezofagealnim ultrazvukom ne dokaže postojanje tromba u lijevom atriju, posebice ukoliko bolesnik ima simptome unatoč postignutoj kontroli srčane frekvencije. Uvođenje antiaritmike skupine IC, III ili IA prije elektrokonverzije olakšava očuvanje sinusnog ritma nakon uspješnog postupka. Kod bolesnika bez morfoloških promjena srca prednost imaju antiaritmici skupine IC (Tbl. 123-2) dok se u slučaju disfunkcije lijeve klijetke ili bolesti koronarnih arterija preporučaju antiaritmici skupine III. Antikoagulantnu terapiju treba nastaviti najmanje 3 tjedna nakon uspješne kardioverzije.

Ablacija pomoću katetera (izolacija plućne vene) može se razmotriti kod rekurentne simptomatske AF refraktorne na farmakološku terapiju.

PREEKSCITACIJSKI SINDROM (WPW)

Provođenje se odvija kroz akcesorni (pomoćni) put između atrija i ventrikula. Osnovni EKG u pravilu pokazuje kratki PR interval i prema gore nazubljeni QRS (“delta“ val). Kod WPW sindroma postoje dvije vrste popratnih tahiaritmija:

  • Tahikardija uskog QRS kompleksa (anterogradno provođenje kroz AV čvor): obično paroksizmalna supraventrikulska tahikardija. Treba oprezno primijeniti IV adenozin ili beta-blokator, verapamil ili diltiazem (Tbl. 123-2).
  • “Antidromna” tahikardija širokog QRS kompleksa (anterogradno provođenje kroz akcesorni put); može biti povezana s AF s vrlo brzim (>250/min) odgovorom klijetki, koji se može pretvoriti u ventrikulsku fibrilaciju. Ako je bolesnik hemodinamski ugrožen, indicirana je trenutna kardioverzija; inače, treba dati IV prokainamid ili ibutilid (u Europi amjodaron, op. prev.), a ne digoksin, beta-blokator ili verapamil.

Za dugotrajnu prevenciju razmotrite ablaciju pomoćnog (akcesornog) puta pomoću katetera.

 

TABLICA 123-1 KLINIČKI SIMPTOMI I ELEKTROKARDIOGRAFSKE PROMJENE ČESTIH ARITMIJA

Ritam

Atrijska frekvencija

Promjene u EKG-u

Masaža karotidnog sinusa

Precipitirajuća stanja

Početna terapija

Uski QRS kompleks

Preuranjeni atrijski otkucaji

Abnormalan P val; QRS normalne širine

Može biti normalno ili nastati zbog anksioznosti, kongestivnog zatajenja srca, hipoksije, kofeina, poremećaja elektrolita (↓K+↓Mg2+)

Ukloni precipitirajući uzrok; ako su izraženi simptomi: beta-blokator

Sinusna tahikardija

100–160

Normalan oblik P vala

Frekvencija postupno usporava

Vrućica, anksioznost, dehidracija, bol, kongestivno zatajenje srca, hipertireoza, KOPB

Ukloni precipitirajući uzrok; ako su izraženi simptomi: beta-blokator

Paroksizimalna SVT (kružna)

120–250

P vala nema ili je invertiran

Naglo prelazi u sinusni ritam (ili nema učinka)

Može se pojaviti kod zdravih osoba

Vagusni manevri; ako su neuspješni: adenozin, verapamil, beta-blokator, kardioverzija (100–200 J). Kako bi se spriječilo ponovno javljanje: beta-blokator, verapamil, diltiazem, digoksin, antiaritmik iz skupine IC ili ablacija pomoću katetera

Atrijska tahikardija

130–200

Oblik P vala drugačiji od sinusnog P vala; Može doći do AV bloka; u prvih nekoliko otkucaja automatski obarazac pokazuje “zagrijavanje” frekvencije

AV blok se može ↑

Toksičnost digitalisa; plućna bolest; ožiljci od ranijeg kardiokirurškog zahvata

Ako je digitalis toksičan: obustavi digoksin, korigiraj [K+]

Ako se ne radi o toksičnosti digoksina: uspori frekvenciju pomoću beta-blokatora, verapamila ili diltiazema; može se pokušati konverzija s IV prokainamidom ili amiodaronom; ako je neuspješna, krenite na kardioverziju ili ablaciju kateterom

Atrijsko lepršanje (undulacija)

Atrijska fibrilacija

260–300

>350

“Nazubljeni” undulacijski valovi; blok 2:1, 4:1

Nema diskretnog P; nejednaki (nepravilni) razmaci između QRS kompleksa

↑ AV blok sa ↓ventrikulskom frekvencijom

↓ Ventrikulska frekvencija

Bolest mitralnog zaliska, hipertenzija, plućna embolija, perikarditis, nakon kardiokirurškog zahvata, hipertireoza; opstruktivna plućna bolest, EtOH, idiopatski

1. Uspori ventrikulsku frekvenciju: beta-blokator, verapamil, diltiazem ili digoksin

2. Konvertiraj u NSR (nakon primjene antikoagulansa ako je kronična) elektrokardioverzijom (za undulaciju 50–100 J, za fibrilaciju 100–200 J) ili kemijski ibutilidom IV ili peroralnim antiaritmicima iz skupine IC, III ili IAa

Atrijsko lepršanje može odgovoriti na brzu atrijsku stimulaciju, dok radiofrekventna ablacija vrlo učinkovito sprječava recidiv; razmotriti ablaciju kod recidiva atrijske fibrilacije

Multifokalna atrijska tahikardija

100–150

Više od 3 različita oblika P vala s promjenljivim PR intervalima

Nema učinka

Teška respiratorna insuficijencija

Liječi osnovnu plućnu bolest; verapamil ili diltiazem se može primijeniti za usporavanje ventrikulske frekvencije; antiaritmici skupine IC ili amiodaron mogu ↓ epizode.

Široki QRS kompleks

Ventrikulski preuranjeni otkucaji

 

Puna kompenzacijska pauza između normalnih otkucaja

Nema učinka

BKA, IM,, kongestivno zatajivanje srca, hipoksija, hipokalijemija, toksičnost digitalisa, produžen QT interval (kongenitalno ili učinkom lijekova: kinidin i drugi antiaritmici, triciklici, fenotiazini)

Terapija ne mora bti nužna; ako je potrebno za simptomatsku supresiju primijeni beta-blokator

Ventrikulska tahikardija

 

QRS frekvencija = 100–250; neznatno nepravilan ritam

Nema učinka

 

Ako je nestabilna: elektrokonverzija/defibrilacija (≥200 J monofazna, ili 100 J bifazna)

Inače: akutna (IV): amiodaron, lidokain, prokainamid; kronična terapija: obično ICD

Bolesnici bez morfoloških promjena srca (npr. fokalna ventrikulska tahikardija izlaznog trakta) mogu odgovoriti na beta-blokatore ili verapamil.

Ubrzani idioventrikulski ritam (UIVR)

 

Postupan početak i prestanak; QRS frekvencija 40–120

 

Akutni infarkt miokarda, miokarditis

Obično nikakva; za simptome, koristite atropin ili atrijski ritam

Ventrikulska fibrilacija

 

Samolutajuća (nepravilna) električna aktivnost

Nema učinka

 

Neposredna defibrilacija

Torsade de pointes

 

Ventrikulska tahikardija sa sinusoidnim oscilacijama visine QRS-a

Nema učinka

Produžen QT interval (kongenitalno ili učinak lijekova: kinidin i drugi antiaritmici, triciklici, fenotiazini)

IV magnezij (1–2 g odjednom); elektrostimulacija brzinom pretjecanja (većom brzinom); izoproterenol za torsade ovisne o bradikardiji (osim ako nema bolesti koronarnih arterija); lidokain

Lijekovi koji produljuju QT interval (npr. kinidin) su kontraindicirani

Supraventrikulske tahikardije s aberantnim ventrikulskim provođenjem

 

P val tipičan za supraventrikulski ritam; široki QRS kompleks zbog provođenja kroz djelomično refraktorne putove

 

Etiologija za svaki supraventrikulski ritam navedena je iznad; atrijska fibrilacija s brzim, širokim QRS može nastati zbog preekscitacije (WPW)

Isto kao za liječenje pojedinih supraventrikulskih ritmova; ako je ventrikulska frekvencija brza (>200) liječi se kao WPW (vidi tekst)

aSkupine antiaritmika navedene su u Tbl. 123-2.

Kratice: BKA = bolest koronarnih arterija; KOPB = kronična opstruktivna plućna bolest; EtOH = etilni alkohol; ICD = implantabilni kardioverter defibrilator; NSR = normalni sinusni ritam; WPW = Wolff-Parkinson-Whiteov sindrom; IM = infarkt miokarda.

(Nastavak)

TABLICA 123-1 KLINIČKI SIMPTOMI I ELEKTROKARDIOGRAFSKE PROMJENE ČESTIH ARITMIJA (NASTAVAK)

Ritam

Atrijska frekvencija

Promjene u EKG-u

Masaža karotidnog sinusa

Precipitirajuća stanja

Početna terapija

 

TABLICA 123-2 PRIMJERI ANTIARITMIČKIH LIJEKOVA

Lijek

Doza opterećenja (udarna doza)

Doza održavanja

Nuspojave

Izlučivanje

Skupina IA

 

Kinidin

 

PO: 300–600 mg svakih 6 h

Proljev, tinitus, produženje QT intervala, hipotenzija, anemija, trombocitopenija

Putem jetre

Prokainamid

IV: 15 mg/kg kroz 60 min

IV: 1–4 mg/min

Mučnina, sindorm sličan lupusu, agranulocitoza, produženje QT intervala

Bubrezima i putem jetre

   

PO: 500–1000 mg svaka 4 h

   

S postupnim otpuštanjem

 

PO: 1000–2500 mg svakih 12 h

   

Dizopiramid

 

PO: 100–300 mg svakih 6–8 h

Depresija miokarda, AV blok, produženje QT intervala, antikolinergički učinci

Bubrezima i putem jetre

S postupnim otpuštanjem

 

PO: 200–400 mg svakih 12 h

   

Skupina IB

 

Lidokain

IV: 1 mg/kg odjednom, a zatim 0,5 mg/kg odjednom svakih 8–10 min do ukupno 3 mg/kg

IV: 1–4 mg/min

Smetenost, konvulzije, zatajenje disanja

Putem jetre

Meksiletin

 

PO: 150–300 mg svakih 8–12 h

Mučnina, tremor, poremećaji hoda

Putem jetre

Skupina IC

Flekainid

 

PO: 50–200 mg svakih 12 h

Mučnina, pogoršanje ventrikulskih aritmija, produženje PR i QRS intervala

Putem jetre i bubrezima

Propafenon

 

PO: 150–300 mg svakih 8 h

 

Putem jetre

Skupina II

 

Metoprolol

IV: 5–10 mg svakih 5min × 3

PO: 25–100 mg svakih 6 h

Bradikardija, AV blok, kongestivno zatajenje srca, bronhospazam

Putem jetre

Esmolol

IV: 500 μg/kg kroz 1 min

IV: 50 (μg/kg)/min

   

Skupina III

 

Amjodaron

PO: 800–1600 mg dnevno × 1–2 tjedna, zatim 400–600 mg/dan × 3 tjedna

PO: 100–400 mg dnevno

Poremećaji štitnjače, plućna fibroza, hepatitis, mikrodepoziti u rožnici, plavičasta koža, produženje QT

Putem jetre

 

IV: 150 mg kroz 10 min

IV: 1 mg/min × 6 h, zatim 0.5 mg/min

 

Ibutilid

IV (≥60 kg): 1 mg kroz 10 min, može se ponoviti nakon 10 min

Torsade de pointes, hipotenzija, mučnina

Putem jetre

Dofetilid

 

PO: 125–500 μg 2× dnevno

Torsades de pointes, glavobolja, vrtoglavica

Bubrezima

Sotalol

 

PO: 80–160 mg svakih 12 h

Umor, bradikardija, pogoršanje ventrikulskih aritmija

Bubrezima

Dronedaron

 

PO: 400 mg svakih 12 h

Bradikardija, AV blok, produženje QT, pogoršanje kardijalne dekompenzacije, GI nelagoda

Putem jetre

Skupina IV

 

Verapamil

IV: 2.5–10 mg kroz 3–5 min

IV: 2.5–10 mg/h

AV blok, kardijalna dekompenzacija, hipotenzija, opstipacija

Putem jetre

   

PO: 80–120 mg svakih 6–8 h

   

Diltiazem

IV: 0.25 mg/kg kroz 3–5 min (najviše 20 mg)

IV: 5–15 mg/h

 

Putem jetre

   

PO: 30–60 mg svakih 6 h

   

Ostali

 

Digoksin

IV, PO: 0.75–1.5 mg kroz 24 h

IV, PO: 0.125–0.25 mg dnevno

Mučnina, AV blok, ventrikulske i supraventrikulske aritmije

Bubrezima

Adenozin

IV: 6 mg brzo odjednom; ako nema učinka zatim 12 mg odjednom

Prolazna hipotenzija ili atrijski zastoj

(Nastavak)

TABLICA 123-2 PRIMJERI ANTIARITMIČKIH LIJEKOVA (NASTAVAK)

Lijek

Doza opterećenja (udarna doza)

Doza održavanja

Nuspojave

Izlučivanje

SLIKA 123-1 Algoritam za razlučivanje ventrikulskih tahikardija (VT) od supraventrikulskih tahikardija (SVT).

Opširnije vidi u Michaud GF, Stevenson WG: Supraventricular Tachyarrhythmias, Pogl. 276, str. 1476 i John RM, Stevenson WG: Ventricular Arrhythmias, Pogl. 277, str. 1489, HPIM-19.