Citalopram

CITALOPRAM

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni citaloprama

Lijek

Koje su indikacije i mehanizmi djelovanja citaloprama?

Citalopram pripada skupini lijekova koja se naziva selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (eng. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI). Ova se skupina lijekova tipično koristi u liječenju depresivnih i anksioznih poremećaja. Citalopram inhibira ponovni povrat serotonina u presinaptički neuron čime se povećava njegova količina u sinaptičkoj pukotini, kao i presinaptičko i postsinaptičko djelovanje. Također, ima nisku razinu selektivnosti za transportere noradrenalina i dopamina.

Geni

Koji geni utječu na djelovanje citaloprama?

Citalopram se ekstenzivno metabolizira putem CYP2C19 enzima do inaktivnih metabolita. CYP2C19 genetičke varijante tipično se opisuju kao haplotipovi, koji su definirani pomoću specifične kombinacije polimorfizma jednog nukleotida (SNP) i drugih varijacija, uključujući insercije i delecije, koje se ispituju tijekom genotipizacije.

Analiza

Što se analizira?

CYP2C19 aleli označeni zvjezdicom kategoriziraju se u funkcionalne skupine (npr. pojačana funkcija, normalna funkcija, oslabljena funkcija) prema predviđenoj aktivnosti kodiranog enzima. Za određivanje vrste CYP2C19 metabolizma, pacijentov CYP2C19 genotip se testira za česte genske varijante (*1, *2, *3, *17).

Indikacije

U kojim je slučajevima potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije početka terapije citalopramom kako bi se mogao primijeniti zamjenski lijek, ukoliko je potrebno, da se izbjegnu značajne nuspojave.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke su temeljene na smjernicama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) te imaju najvišu kliničku razinu dokaza 1A.

Tablica 1: Preporuke za terapiju citalopramom ovisno o genotipu CYP2C19 i rezultirajućim fenotipom

CYP2C19 Genotip / Fenotip (učestalost metabolizatora)

Preporučena terapija

*17/*17r *1/*17/ Ultrabrzi metabolizator (5-30 %)

Preporučuje se primjena zamjenskog lijeka

*1/*1 / Brzi metabolizator (35-50 %)

Terapija sukladno uputama o lijeku

*1/*2, *1/*3, *2/*17/ Intermedijarni metabolizator (18-45 %)

Terapija sukladno uputama o lijeku

*2/*2, *2/*3, *3/*3/ Spori metabolizator (2-15 %)

Preporučuje se primjena zamjenskog lijeka

Ukoliko se uvodi citalopram: smanjiti početnu dozu na

50 % normalne doze. Titracija je potrebna za više doze

Troškovi

Troškovi za određivanje CYP2C19 genotipa bit će priznati i refundirani za pacijente koji imaju obvezno i privatno osiguranje ukoliko je testiranje zatraženo od strane liječnika. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1 Hicks JK, Bishop JR, Sangkuhl K, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for CYP2D6 and CYP2C19 Genotypes and Dosing of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Clin Pharmacol Ther. 2015;98(2):127-134. doi:10.1002/cpt.147

Farmakogenetika