Atazanavir

ATAZANAVIR

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni atazanavira

Lijek

Koje su indikacije za primjenu i mehanizam djelovanja atazanavira?

Atazanavir je antivirusni lijek koji se primjenjuje u liječenju infekcija izazvanih virusom humane imunodeficijencije (HIV). Pripada u skupinu ihibitora proteaze. Inhibirajući nastajanje funkcionalnih virusnih proteina sprječava umnožavanje virusa i time smanjuje ukupnu količinu virusa u tijelu.

Geni

Koji geni utječu na djelovanje atazanavira?

Atazanavir je uglavnom siguran lijek za primjenu s manje nuspojava u usporedbi s ostalim inhibitorima proteaza. Atazanavir ihibira jetreni enzim uridin-difosfat-glukuronoziltransferazu (UGT1A1) te sprječava glukuronidaciju i eliminaciju bilirubina. U pacijenata koji imaju dva UGT1A1 alela snižene funkcije (npr. *28/*28, *28/*37, *37/*37ili rs887829 T/T) povećan je rizik od razvijanja žutice što može dovesti do posljedičnog ukidanja atazanavira. U pojedinaca s jednim ili bez UGT1A1 alela snižene funkcije razvijanje žutice i ukidanje atazanavira malo su vjerojatni.

Indikacija

U kojim je slučajevima potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije uvođenja atazanavira u terapiju kako bi se mogao zamijeniti alternativnim lijekom, ukoliko je to potrebno, radi izbjegavanja mogućih nuspojava.

Preporuke i rezultati testiranja

Na koji način se terapija prilagođava rezultatima testa?

Postupak je utemeljen na preporukama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) i ima najvišu kliničku razinu dokaza 1A.

Tablica 1: Preporuke za liječenje atazanavirom (uz korištenje ritonavira ili kobicistata) ovisno o UGT1A1 genotipu

UGT1A1genotip

Preporučena terapija

17*1, *17*36, *36/*36ili rs887829 C/C

Terapija sukladno uputama u sažetku opisa svojstava lijeka

*17*28, *17*37, *367*28, *367*37, rs887829 QC ili rs887829 C7T

Terapija sukladno uputama u sažetku opisa svojstava lijeka

*287*28, *287*37, *377*37ili rs887829 T7T

Upotreba atazanavira se ne preporučuje Preporučuje se uvođenje alternativnog lijeka. Pri uvođenju atazanavira postoji visok rizik od razvoja žutice što posljedično vodi k mogućem ukidanju atazanavira u 20-60 % slučajeva

Troškovi

Priznavanje i povrat troškova za određivanje genotipa UGT1A1 različito je ovisno o državi. Ukoliko je analiza indicirana od strane liječnika, troškovi za određivanje genotipa UGT1A1 bit će priznati i refundirani pojedincima koji imaju obavezno i privatno osiguranje. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

' Gammal RS, Court MH, Haidar CE, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for UGT1A1 and Atazanavir Prescribing. Clin Pharmacol Ther. 2016;99(4):363-369. doi:10.1002/cpt.269

Farmakogenetika